วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab)วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8


วัน พุธ ที่  26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนโดยมีประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  1
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ
     
ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf

ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และจะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียน
ผ่านอีเลิร์นนิ่ง และโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยeXeLearning
ผลการเรียนรู้
- พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้
- ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
- อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10


ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ทีมที่4  การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

ทีมที่การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

ทีมที่ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
·                     การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
·                     การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลาผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9
วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยกลุ่มของพวกเราจะนำเสนอในเรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ


ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบ  พี่ไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ
อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อที่จะการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6
       ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน และให้อภิปราย ประเด็นไม่ซ้ำกับเพื่อน และแชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้ และมีหัวข้อดังนี้
        แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
  1. การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
  2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
  3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
  4. หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
  5. กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
  6. e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning

       แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
  1. HTML Tutorial
  2. HTML.COM: Free Lesson
  3. สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย