วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab)วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8


วัน พุธ ที่  26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนโดยมีประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  1
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ
     
ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf

ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และจะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียน
ผ่านอีเลิร์นนิ่ง และโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยeXeLearning
ผลการเรียนรู้
- พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้
- ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
- อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10


ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ทีมที่4  การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

ทีมที่การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

ทีมที่ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
·                     การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
·                     การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลาผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9
วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยกลุ่มของพวกเราจะนำเสนอในเรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ


ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบ  พี่ไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ
อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อที่จะการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6
       ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน และให้อภิปราย ประเด็นไม่ซ้ำกับเพื่อน และแชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้ และมีหัวข้อดังนี้
        แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
 1. การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
 2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
 3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
 4. หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
 5. กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
 6. e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning

       แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
 1. HTML Tutorial
 2. HTML.COM: Free Lesson
 3. สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย


ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5

       ในวันนี้อาจารย์ได้นัดเรียนชด ของรายวิชา เว็บช่วยสอน ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าระบบ E-learning ของรายวิชาเพื่อทำแบบทดสอบก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน หัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานบทเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อย่อยของแต่ละกลุ่มแนะนำประเด็นที่สามารถนำเสนอหรือสามารถเอาเนื้อหาเพิ่มเติมได้
ท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเข้าใช้ Cacoo เป็นเครื่องมือในการใช้ทำแผนภาพ และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการแชร์เพื่อทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 4        ในวันนี้อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นิยาม Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำ  ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว

คุณลักษณะสำคัญของ Active Learning        
1.เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง
2.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
3.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน


โดยกลุ่มของทีทพวกเราได้ออกมานำเสนอในหัวข้อ     รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   เทคนิคการเรียนรู้สามารถนำประยุกต์ใช้ร่วมกับบนเว็บ เป็นเว็บที่ใช้จัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในด้านการสอน หารส่งงานหรือการแชร์ในระบบออนไลน์

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 3

       วันที่9 สิงหาคม 2561 ในวันนี้ทีมแต่ละทีมได้ออกมานำเสนอในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทีมที่ออกมานำเสนอมีหัวข้อดังต่อไปนี้

นิยาม

- ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

- ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

-เทคนิคการสอน

-ข้อดี และ ข้อจำกัด

-การประยุกต์ใช้

ทีมของเราได้นำเสนอเรื่องเดียวกับเพื่อนคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญหาเป็นฐาน ซึ่งทีมของเราได้ทำการนำเสนอ และสมาชิกในทีมก็ได้ให้ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมอย่างดี
               ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 2
  ในวันนี้อาจารย์ได้มอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่มทำงานกลุ่มเรื่องเทคนิคการส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของWBI โดยสมาชิกในกลุ่มได้ว่างแผนและช่วยกันสืบค้น และช่วยกันสืบค้นข้อมูล และได้รู้ว่าActive Learning มีหลายรูปแบบ และลักษณะ ดังนี้
 • เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
 • เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 • ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
 • ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด
 • เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
 • เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
 • ผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
 • ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
และกลุ่มของพวกเราได้เลือกมาหนึ่งรูปแบบในการนำเสนอ จากนั้นได้ทำสไลด์นำเสนอและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในคาบถัดไป

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 1 การเรียนการสอน รายวิชา เว็บช่วยสอน 
ในสัปดาห์แรก  อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้ให้ความรู้และแนะนำนักศึกษา ดังนี้
 - แนะนำรายวิชา พร้อมทั้งบอกข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน และมีการแบ่งกลุ่มในการทำโปร เจคของรายวิชา เว็บช่วยสอน
 - มีการให้ทำ Pretest บทที่ 1 ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน
 - อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญๆเกี่ยวกับรายวิชา และให้ความรู้ในบทที่ 1 เช่น Web base Instruction หมายถึง การรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ Internet and Intranet : Internet คือเครือข่ายภายใน และ Intranet คือเครือข่ายภายนอก 
- มอบหมายงานให้กลับไปทำเป็นกลุ่ม

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 12 : Present ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนคัมภีร์วิทยา
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

       สมาชิกภายในกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ได้ไปลงพื้นที่ ณ. โรงเรียนคัมภีร์วิทย์หัวข้อที่ได้นำเสนอ ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของโรงเรียน
2) ระบบการบริหารงานและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
3) ระบบสารสนเทศที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล)     ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด
4) ระบบสารสนเทศ ที่ต้องการพัฒนาในอนาคต
5) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 11 : เรียนเพิ่มเติมความรู้

       ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
อ.ได้นัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ณ. ห้องสมุดชั้น6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. Big data  คือข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ ทั้งข้อมูลมาจากภายในและภายนอก 
2. ระบบการตัดสินใจ DSS 
3. ระบบบริหารเฉพาะ
 คุณสมบัติของระบบ EIS
-         -  มีการใช้งานบ่อย
-         - ไม่ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-         -  ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
-         -  การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
     - การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน
4 .ระบบปัญญาประดิษฐ์
5. อาจารย์ให้ศึกษาสัญลักษณ์สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 10 : ประชุมสรุปกิจกรรมการลงพื้นที่
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

   สมาชิกภายในกลุ่มได้นัดสรุปความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
จากการประชุมได้สรุปออกมาเป็นเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนโดยมีหัวข้อเนื้อหาดังนี้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 2. ระบบบริหารงาน
 3. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต
 4. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) 


        ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

สมาชิกภายในกลุ่มได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนปอเนาะที่สอนควบคู่กัน และได้ไปศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้ไปลงพื้นที่นั่นจะเน้นในเรื่องของอัลกุรอานเป็นสำคัญและมีห้องเรียนพิเศษ และมีกิจกรรมเป็นเลิศเช่นเดียวกัน 
              สำหรับระบบสารสนเทศยังไม่มีการนำมาใช้ ทางโรงเรียนมีความคิดที่จะนำมาใช้แต่มีอุปสรรคมากมาย เช่น ไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยี บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะใช้ ซึ่งทางโรงเรียนได้เคยจ้างทำระบบสารสนเทศแต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของระบบเลยไม่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนั้นในปัจจุบันทางโรงเรียนจึงยังใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารอยู่

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : ฟังบรรยายพิเศษโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้บรรยายพิเศษให้กับอาจารย์สาขาการศึกษาและนักศึกษาสูตรครุศาสตรบัณฑิต
บรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้
 1. ความสอดคล้องของพระราโชบายด้านการศึกษา
 2. พระราโชบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ • ทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.)
 3. สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 2.
   และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และ พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่เกี่ยวข้องกับ ...
      1. หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
      2. หน้าที่ของครูในการอบรมสั่งสอนเด็ก
      3. คุณลักษณะของครู


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 7 : นำเสนอวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโครงงาน
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

      สมาชิกภายในกลุ่มได้ทำการนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จะจัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียด โดยมมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัญหาและความสำคัญของโครงงาน
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3.การวางแผนการทำงานให้ระบบที่จะจัดทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดไว้และเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดทำระบบผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 6 : การทำงานเป็นทีม
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

โดยอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ภายในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยจะมีหัวข้อ ดังนี้
1) นำเสนอสารสนเทศทางการศึกษา (บทที่ 2)
2) นำเสนอ Proposal
โดยวิธีการนำเสนอนั้นจะเป็นการนำเสนอโดยใช้ Google Slide  ซึ่งสมาชิกจะมีหน้าที่การทำงานที่เเตกต่างกันไป
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน เพื่อที่จะนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 5 : การประชุมการทำโครงงาน

ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สมาชิกได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียน สถานศึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  2. ศึกษาและทำเค้าโครงของโครงงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของการจัดการบุคลากรโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4 : เรียนรู้บทที่ 2 สารสนเทศด้านการศึกษา
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 1. ทำแบบทดสอบ Pretest บทที่ 2 เรื่องสารสนเทศด้านการศึกษา ก่อนเข้าสู่บทเรียน
 2. แนะนำ Presentation Techniques ให้ฝึกบ่อยๆ เพื่อพัฒนาการพรีเซ้นในครั้งต่อไป
 3. แนะนำการทำสไลดว่าต้องมีรูปแบบยังไงที่เหมาะสมในการ Present
 4. อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ Project-Based Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้   
    


วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 3 :นักศึกษานำเสนอเรื่องสารสานเทศและระบบสารสนเทศ
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.อาจารย์ได้แนะนำเครื่องมือต่างๆ ที่ครูจำเป็นต้องรู้ ในทำงานในอนาคต
2.นักศึกษาได้ออกมานำเสนอ ในหัวข้อ สารสนเทศและระบบสารสนเทศ
3.อาจารย์แนะนำการใช้ google app ต่างๆ และได้เจาะลึกในเรื่อง เว็บ cacoo ไม่ว่าจะเป็น คุณประโยชน์ ความสำคัญของเว็บ cacoo ในเรื่องหลักการสร้างแผนผัง หลักคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้าง Mindmap 

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 2 

บทที่ 1 สารสนเทศและระบบการจัดการสารสนเทศสรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา(Information Management for Education : IME) 


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ศึกษางานที่อาจารย์มอบหมายไว้
2. ศึกษาและทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทที่ 1 และสรุปการเรียนรู้บทที่ 1 เรื่อง สารสนเทศและระบบ        การจัดการสารสนเทศเพื่อสร้าง Mindmap โดยใช้โปรแกรม Cacoo
3. สร้างการนำเสนอของบทที่ 1  สารสนเทศและระบบการจัดการสารสนเทศ ใน Google Slide