วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 12 : Present ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนคัมภีร์วิทยา
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

       สมาชิกภายในกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ได้ไปลงพื้นที่ ณ. โรงเรียนคัมภีร์วิทย์หัวข้อที่ได้นำเสนอ ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของโรงเรียน
2) ระบบการบริหารงานและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
3) ระบบสารสนเทศที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล)     ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด
4) ระบบสารสนเทศ ที่ต้องการพัฒนาในอนาคต
5) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 11 : เรียนเพิ่มเติมความรู้

       ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
อ.ได้นัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ณ. ห้องสมุดชั้น6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. Big data  คือข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ ทั้งข้อมูลมาจากภายในและภายนอก 
2. ระบบการตัดสินใจ DSS 
3. ระบบบริหารเฉพาะ
 คุณสมบัติของระบบ EIS
-         -  มีการใช้งานบ่อย
-         - ไม่ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-         -  ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
-         -  การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
     - การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน
4 .ระบบปัญญาประดิษฐ์
5. อาจารย์ให้ศึกษาสัญลักษณ์สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 10 : ประชุมสรุปกิจกรรมการลงพื้นที่
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

   สมาชิกภายในกลุ่มได้นัดสรุปความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
จากการประชุมได้สรุปออกมาเป็นเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนโดยมีหัวข้อเนื้อหาดังนี้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 2. ระบบบริหารงาน
 3. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต
 4. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) 


        ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

สมาชิกภายในกลุ่มได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนปอเนาะที่สอนควบคู่กัน และได้ไปศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้ไปลงพื้นที่นั่นจะเน้นในเรื่องของอัลกุรอานเป็นสำคัญและมีห้องเรียนพิเศษ และมีกิจกรรมเป็นเลิศเช่นเดียวกัน 
              สำหรับระบบสารสนเทศยังไม่มีการนำมาใช้ ทางโรงเรียนมีความคิดที่จะนำมาใช้แต่มีอุปสรรคมากมาย เช่น ไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยี บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะใช้ ซึ่งทางโรงเรียนได้เคยจ้างทำระบบสารสนเทศแต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของระบบเลยไม่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนั้นในปัจจุบันทางโรงเรียนจึงยังใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารอยู่

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : ฟังบรรยายพิเศษโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้บรรยายพิเศษให้กับอาจารย์สาขาการศึกษาและนักศึกษาสูตรครุศาสตรบัณฑิต
บรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้
  1. ความสอดคล้องของพระราโชบายด้านการศึกษา
  2. พระราโชบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ • ทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.)
  3. สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 2.
   และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และ พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่เกี่ยวข้องกับ ...
      1. หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
      2. หน้าที่ของครูในการอบรมสั่งสอนเด็ก
      3. คุณลักษณะของครู


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 7 : นำเสนอวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโครงงาน
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

      สมาชิกภายในกลุ่มได้ทำการนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จะจัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียด โดยมมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัญหาและความสำคัญของโครงงาน
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3.การวางแผนการทำงานให้ระบบที่จะจัดทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดไว้และเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดทำระบบผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 6 : การทำงานเป็นทีม
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

โดยอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ภายในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยจะมีหัวข้อ ดังนี้
1) นำเสนอสารสนเทศทางการศึกษา (บทที่ 2)
2) นำเสนอ Proposal
โดยวิธีการนำเสนอนั้นจะเป็นการนำเสนอโดยใช้ Google Slide  ซึ่งสมาชิกจะมีหน้าที่การทำงานที่เเตกต่างกันไป
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน เพื่อที่จะนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 5 : การประชุมการทำโครงงาน

ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สมาชิกได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียน สถานศึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  2. ศึกษาและทำเค้าโครงของโครงงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของการจัดการบุคลากรโรงเรียน