วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf

ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง และจะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียน
ผ่านอีเลิร์นนิ่ง และโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยeXeLearning
ผลการเรียนรู้
- พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้
- ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
- ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
- อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น