วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab)วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น