วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 4        ในวันนี้อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นิยาม Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำ  ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว

คุณลักษณะสำคัญของ Active Learning        
1.เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง
2.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
3.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน


โดยกลุ่มของทีทพวกเราได้ออกมานำเสนอในหัวข้อ     รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   เทคนิคการเรียนรู้สามารถนำประยุกต์ใช้ร่วมกับบนเว็บ เป็นเว็บที่ใช้จัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในด้านการสอน หารส่งงานหรือการแชร์ในระบบออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น