วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6
       ในวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน และให้อภิปราย ประเด็นไม่ซ้ำกับเพื่อน และแชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้ และมีหัวข้อดังนี้
        แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
  1. การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
  2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
  3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
  4. หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
  5. กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
  6. e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning

       แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
  1. HTML Tutorial
  2. HTML.COM: Free Lesson
  3. สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น