วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9
วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยกลุ่มของพวกเราจะนำเสนอในเรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น